Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 497 dni temu

Witamy w serwisie USOSweb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Strona przeznaczona jest dla studentów i pracowników PWSZ w Głogowie. Korzystanie z systemu należy rozpocząć poprzez wprowadzenie loginu i hasła. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu USOSweba studentom wydają pracownicy dziekanatu.

____________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

3. Pani/Pana dane osobowe w tym wizerunek będą przetwarzane przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych PWSZ w Głogowie, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

4. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1a RODO w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych oraz publikacji materiałów na stronie www Uczelni oraz w mediach społecznościowych: FB, Instagram, You Tube.

5. W związku z celem, o którym mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1a RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a w przypadku odmowy nie będzie możliwa publikacja materiałów z Pani/Pana udziałem.

____________________________________________________________________________________________________________

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)